Chỉ số HDI Phát triển Con Người -HDI Human Development Index

Chỉ số phát triển con người là gì (HDI)

Đây là chỉ số HDI được phát triển và áp dụng của Liên Hiệp quốc dùng để đánh giá các cấp độ xã hội và phát triển kinh tế của một nước. Nó được đánh giá qua bốn yếu tố: thời gian được giáo dục, thời gian kỳ vọng giáo dục, tuổi thọ trung bình, tổng thu nhập quốc gia. Chỉ số này là công cụ để thay đổi các cấp độ tổng thể và so sánh sự phát triển các quốc gia.

Chỉ số phát triển con người dùng làm gì?

The Human Development Index (HDI) được xây dựng nhấn mạnh đến yếu tố con người, chính xác hơn là cơ hội để nhận ra sự hài lòng về công việc và cuộc sống. Đánh giá tiềm năng quốc gia có thể cung cấp cho người dân chuỗi cung ứng các yếu tố hoàn thiện qua đó để đánh giá quốc gia. Bên cạnh các chỉ số về phát triển kinh tế như tổng sản phẩm quốc nội GDP

Chỉ số cũng là bài kiểm tra cho các nước lựa chọn chính sách phát triển, ví dụ như hai quốc gia có cùng tổng thu nhập quốc dân nhưng tại sao lại khác biệt về về thành tựu con người. Đề xuất HDI hy vọng có thể sử dụng thúc đẩy phản biện xã hội

HDI được đo lường như thế nào?

HDI là biện pháp tổng thể các thành tựu phát triển cơ bản của con người. Tính toán đánh giá một quốc gia thông qua các chỉ số trung bình như sự mong muốn về kiến thức, giáo dục, sức khỏe, các tiêu chuẩn sống. Một trong bốn thành phần trên được xếp theo thước đo thang điểm 0 và 1, một bản đồ hình học ba yếu tố được được lập ra, tính toán.

Phương pháp tính toán về sức khỏe là tuổi thọ trung bình, tuổi sinh sản mỗi quốc gia, điểm số 0 khi tuổi thọ dưới 20 điểm số 1 tuổi thọ là 85.

Chỉ số HDI

Giáo dục là một biện pháp đánh giá được chia làm hai cấp độ: thời gian học tập ở trường và thời gian một đứa trẻ bắt đầu học tại trường. Nếu thời gian học tập ở trường là 15 năm thì có điểm số 1, thời gian mong muốn học 18 năm ta có 1 điểm. Một phương thức tính toán đơn giản của hai yếu tố.

Ma trận tính toán thể hiện các tiêu chuẩn sống là tổng thu nhập quốc dân (GNI) dựa trên sức mua tương đương (PPP) để phản ánh thu nhập trung bình. Tiêu chuẩn sống điểm 1 khi thu nhập quốc dân $75,000 đô la, 0 điểm khi GNI dưới $100 đô la. Điểm số cuối cùng đánh giá mỗi quốc gia theo ma trận thông qua ba yếu tố xếp theo bất phương trình dựa trên điểm số của các yếu tố trên.

Giới hạn của chỉ số HDI

HDI đơn giản và đánh giá có giới hạn chỉ số phát triển con người. Không phản ánh chất lượng cuộc sống như quyền công dân hoặc an ninh. Nhận thức thực tế rằng, báo cáo phát triển con người đưa ra thêm các thành phần chỉ số về khía cạnh cuộc sống, bình quyền phụ nữ, bình quyền sắc tộc. Đánh giá, kiểm tra chỉ số HDI dựa trên rất nhiều yếu tố: tăng trưởng kinh tế, cơ hội việc làm, thành công tổng thể chất lượng cuộc sống.

Các nhà kinh tế học cho rằng chỉ số HDI là một biện pháp dự phòng đáng giá giữa HDI, biện pháp tính thu nhập đơn giản khác. GNI là sự hài hòa giữa hai yếu tố xếp hạng đánh giá, mối quan hệ lẫn nhau đơn giản và rõ ràng. Ít tốn thời gian tốn kém thu nhập thông tin, cũng không cần quá nhiều thông tin để đánh giá.

Các quy tắc cơ bản là không bao gồm nhiều yếu tố đánh giá không liên quan đưa ra để phản ánh toàn bộ cùng một hiện tượng. Chỉ nhằm tránh tính toán thêm các dữ liệu không cần thiết.

HDI cũng có những vấn đề là thu nhập tác động trực tiếp đến giáo dục, hơn là sức khỏe đời sống, định nghĩa thời gian đào tạo ở mỗi quốc gia rất khác nhau.

Dịch cải biên: La Mạnh Nhất

Nguồn: https://thecitizenvietnam.com , độc quyền nhóm là gì